Regulamin

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Niniejsza Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), pod adresem: al. 29 Listopada 155c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000688693, NIP: 6751601766, REGON: 367877285, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych, 00/100) („PushPushGo”) a Klientem

PushPushGo jest wiodącym dostawcą usług wysyłki i automatyzacji powiadomień push oraz web push. PushPushGo świadczy usługi za pomocą Platformy PushPushGo, do której dostęp Klient zyskuje poprzez Rejestrację w Serwisie. Celem niniejszej Umowy jest określenie ogólnych warunków, na jakich Klient może korzystać z Usług świadczonych przez PushPushGo na zasadzie miesięcznej subskrypcji Usług. 

Klient może wybrać Plan Enterprise, który jest odpłatnym modelem subskrypcji dedykowanym dużym przedsiębiorstwom; do Planu Enterprise stosuje się dodatkowo postanowienia Formularza Zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej Umowy. Klient ma także możliwość wybrania Planu Lite, do którego zastosowanie znajduje wyłącznie niniejsza Umowa. Zarówno w przypadku Planu Enterprise, jak i Lite, integralną częścią niniejszej Umowy jest także Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa powierzenia”). 

Usługi świadczone przez PushPushGo na podstawie niniejszej Umowy nie są dedykowane konsumentom.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach w niej określonych, PushPushGo świadczy na rzecz Klienta usługi wysyłki i automatyzacji powiadomień push oraz web push („Usługi”). Usługi świadczone są za pośrednictwem Platformy. Poprzez „Platformę” rozumieć należy aplikację stanowiącą własność PushPushGo, za pomocą której Klient uzyskuje dostęp do świadczonych na jego rzecz Usług i może korzystać w pełni z ich funkcjonalności. Platforma dostępna jest po zalogowaniu się na Konto. 

1.2 Klientem jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

1.3 Do korzystania z Usług PushPushGo niezbędne jest dokonanie Rejestracji w serwisie znajdującym się pod adresem elektronicznym: www.pushpushgo.com („Serwis”). Rejestracja dokonywana jest za pomocą dostępnego w Serwisie panelu „Załóż Konto”, zlokalizowanego w prawym górnym rogu strony Serwisu. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest wypełnić dostępny na stronie Rejestracji formularz rejestracji („Formularz”), podając wszystkie dane wymagane w Formularzu. W przypadku Usług świadczonych w oparciu o Plan Lite, Rejestracja w Serwisie następuje z chwilą: (i) wypełnienia Formularza, (ii) zaakceptowania postanowień niniejszej Umowy oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (check-box) dostępnego pod Formularzem, (iii) potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu oraz (iv) kliknięcia przycisku „Stwórz Konto”. Rejestracja skutkuje założeniem Konta w Serwisie.

1.4 Korzystanie z Usług opartych na Planie Lite możliwe jest z chwilą potwierdzenia Klientowi Rejestracji w Serwisie, co następuje drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości email skierowanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu podczas Rejestracji. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PushPushGo przesyła Klientowi zaakceptowane podczas Rejestracji: (i) Umowę, (ii) Umowę powierzenia, (iii) Politykę Prywatności oraz (iv) Cennik.

1.5 W przypadku, gdy Usługi świadczone mają być w oparciu o Plan Enterprise, rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą potwierdzenia Klientowi przez PushPushGo aktywacji Konta w Serwisie, co może nastąpić nie wcześniej, niż po podpisaniu Formularza Zamówienia przez ostatnią ze Stron. Integralną częścią Umowy dla Planu Enterprise jest Umowa powierzenia, zawierana przez Strony przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

1.6 Zakres i funkcjonalność świadczonych Usług zależą od wybranego przez Klienta Planu: (i) Enterprise lub (ii) Lite, zaś w przypadku Planu Lite – także od wybranej przez Klienta opcji: (i) Standard lub (ii) Premium. W przypadku Planu Enterprise, zakres i funkcjonalność Usług określają Formularz Zamówienia, zaś w przypadku Planu Lite – Cennik.

2. Ogólne warunki świadczenia Usług. Płatności.

2. 1 W celu korzystania z Usług świadczonych przez PushPushGo, zarówno w ramach Planu Enterprise, jak i dostępnych opcji Planu Lite, Klient musi posiadać Konto w Serwisie.

2.2 Usługi świadczone są za pomocą Platformy. Klient loguje się na Platformę za pośrednictwem panelu logowania dostępnego w Serwisie.

2.3 Z zastrzeżeniem funkcjonalności Usług dostępnych w ramach wybranej przez Klienta opcji Planu Lite lub indywidualnie ustalonych z PushPushGo funkcjonalności Planu Enterprise, Platforma umożliwia Klientowi, w szczególności: (i) prowadzenie kampanii do Subskrybentów strony www Klienta za pomocą powiadomień push („Kampanie”), (ii) dostęp do informacji o Subskrybentach będących odbiorcami Kampanii, (iii) zarządzanie Kontem, w tym aktualizację danych Klienta, (iv) wybór odpowiedniego planu subskrypcji oraz jego zmianę.

2.4 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy odnoszących się do Okresu Testowego, Usługi świadczone są przez PushPushGo odpłatnie, w oparciu o miesięczną subskrypcję. Kwota wynagrodzenia należnego PushPushGo z tytułu świadczenia Usług na rzecz Klienta w oparciu o miesięczną subskrypcję zależy od wybranego przez Klienta Planu, który w wersji Lite może być Planem Standard lub Planem Premium. Kwota wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług na zasadzie miesięcznej subskrypcji w oparciu o wybrany Plan w wersji Lite, należna PushPushGo, wynika z cennika dostępnego pod adresem: https://pushpushgo.com/pl/pages/cennik/lite („Cennik”). Cennik stanowi integralną część niniejszej Umowy.

2.5 Kwota wynagrodzenia należnego PushPushGo z tytułu świadczenia Usług na rzecz Klienta w przypadku Planu Enterprise, ustalana jest przez Strony odrębnie i wynika z Formularza Zamówienia stanowiącego integralną część Umowy. W przypadku Planu Enterprise, Formularz Zamówienia znajduje zastosowanie we wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz Formularza Zamówienia, stosuje się postanowienia Formularza Zamówienia.

2.6 W zależności od preferencji Klienta, wynagrodzenie należne PushPushGo może zostać określone i być należne w kwocie wyrażonej w walucie polskiej (PLN), jak również w walucie Euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD).

2.7 Wszelkie wynagrodzenie należne PushPushGo z tytułu świadczenia Usług wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

2.8 Świadczenie Usług w oparciu o Plan Lite, zarówno w opcji Standard, jak i Premium, poprzedza okres próbny, tj. okres trwający 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Rejestracja Klienta w Serwisie została potwierdzona Klientowi w sposób określony w ust. 1.4 niniejszej Umowy („Okres Testowy”). Po upływie Okresu Testowego Klient ma możliwość wyboru rodzaju subskrypcji (tj. opcji Standard lub Premium, lub innej aktualnie dostępnej w ofercie PushPushGo dla Planu Lite), w oparciu o którą pragnie kontynuować korzystanie z Usług. Koszt oraz funkcjonalność dostępnych opcji w Planie Lite, określony został w Cenniku.

2.9 PushPushGo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do oferty także dodatkowych opcji dla Planu Lite, innych niż opcja Premium i Standard – aktualnie dostępna oferta w tym zakresie udostępniona zostanie Klientowi za pośrednictwem Konta, w szczególności będzie wynikać z Cennika.

2.10 Korzystanie z Usług w Okresie Testowym jest nieodpłatne i służy poznaniu przez Klienta funkcjonalności Usług świadczonych przez PushPushGo, umożliwiając Klientowi podjęcie świadomej decyzji co do kontynuowania korzystania z Usług PushPushGo w oparciu o wybraną, miesięczną subskrypcję.

2.11 Po upływie Okresu Testowego dalsze korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie w oparciu o wybraną przez Klienta miesięczną subskrypcję. Po upływie Okresu Testowego Klient będzie miał jedynie możliwość zalogowania się do Konta w celu wybrania odpowiedniego Planu Lite dla dalszej, odpłatnej subskrypcji.

2.12 Klient ma możliwość wyboru lub zmiany opcji Planu Lite (tj. Standard lub Premium, bądź innej aktualnie dostępnej w ofercie PushPushGo) w każdym momencie, tj. zarówno w trakcie trwania Okresu Testowego, jak i w trakcie korzystania z wybranego już Planu Lite (tj. Standard, Premium lub innego, dostępnego w ofercie PushPushGo). W przypadku, gdy w trakcie korzystania z Usług świadczonych w ramach dotychczas wybranego Planu Lite Klient zdecyduje się zmienić go na inną opcję Planu Lite dostępną w ofercie PushPushGo (tj. zmienić opcję z droższej na tańszą, lub odwrotnie), świadczenie Usług w oparciu o nowo wybraną opcję Planu Lite rozpocznie się po zakończeniu świadczenia Usługi w oparciu o dotychczasową opcję Planu Lite. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję Planu Lite w trakcie trwania Okresu Testowego, rozpoczęcie świadczenia Usługi w oparciu o wybrany przez Klienta Plan Lite nastąpi po zakończeniu Okresu Testowego.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług PushPushGo oraz działania zabronione

3.1 Do korzystania z Usług świadczonych przez PushPushGo na podstawie niniejszej Umowy, niezbędne jest spełnienie przez Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: (i) korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (np. telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), (ii) dostępu do Internetu, (iii) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej email, (iv) korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy oraz odpowiednia ich konfiguracja – Uwaga: wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookie”, a także konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Przy korzystaniu z Usług zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

3.2 PushPushGo dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu oraz Usług możliwe było ze wszystkich popularnych narzędzi (komputery oraz inne urządzenia), systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu, w tym Usług, w całości lub w części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

3.3 PushPushGo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy oraz świadczonych przy jej pomocy Usług, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych określonych w punkcie 3.1. powyżej.

3.4 Wszelkie koszty związane z wdrożeniem rozwiązań technicznych niezbędnych do korzystania z Usług świadczonych przez PushPushGo, określonych w punkcie 3.1. powyżej, ponosi Klient we własnym zakresie.

3.5 Przez cały okres obowiązywania Umowy zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem (w tym Platformy) w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego PushPushGo, wprowadzanie do niego oprogramowania złośliwego, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych Usług.

3.6 Przez cały okres obowiązywania Umowy Klient zobowiązuje się: (i) powstrzymać od dostarczania treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym zasadami współżycia społecznego, naruszających lub zagrażających prawom, w tym dobrom osobistym osób i podmiotów trzecich, naruszających prawa własności intelektualnej, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczących orientacji seksualnej, propagujących pornografię lub przemoc – w jakiejkolwiek formie, a także (ii) powstrzymać się od przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.7 Naruszenie przez Klienta postanowień ust. 3.5-3.6 powyżej stanowi rażące naruszenie Umowy i skutkuje jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym. Postanowienia punktu 9 ust. 9.3. Umowy stosuje się odpowiednio.

4. Środki bezpieczeństwa stosowane przez PushPushGo oraz dostępność Usług

4.1 W celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie, PushPushGo wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do przetwarzanych przez PushPushGo danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych oraz ochrony przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4.2 PushPushGo informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet oraz ich bieżącą aktualizację.

4.3 PushPushGo zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Serwisu oraz jego funkcjonalności (w tym świadczonych Usług) trwającej maksymalnie do 24 godzin, o której Klienci zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Serwisie.

5. Korzystanie z Usług – Integracja. Powiadomienia push. Identyfikacja Subskrybentów.

5.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, świadczenie Usług przez PushPushGo możliwe jest po dokonaniu przez Klienta integracji z Platformą PushPushGo („Integracja”). Integracja polega na dodaniu przez Klienta do kodu źródłowego strony internetowej Klienta, której dotyczyć ma świadczenie Usług, kodu wygenerowanego przez PushPushGo („Kod Integracyjny”). Bez dokonania Integracji świadczenie Usług nie będzie możliwe. Dokonanie Integracji jest obowiązkiem Klienta, zaś PushPushGo nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tego działania przez Klienta.

5.2 Klient może w każdej chwili usunąć Kod Integracyjny z kodu źródłowego swojej strony www. Usunięcie Kodu Integracyjnego jest także możliwe przy użyciu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient, poprzez aktywację przycisku „Wyłącz integrację”. W przypadku usunięcia Kodu Integracyjnego ze strony www Klienta, lub dezaktywację integracji w sposób opisany w zdaniu poprzednim, świadczenie Usług nie będzie możliwe. PushPushGo nie ponosi odpowiedzialności oraz nie ma wpływu na działania Klienta opisane w niniejszym ust. 5.2. Działanie Klienta opisane w niniejszym ustępie nie pozbawia PushPushGo prawa do wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową.

5.3 Treść powiadomień push kierowanych przez Klienta do jego Subskrybentów, tj. użytkowników końcowych, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień push od Klienta („Subskrybenci”), tworzona jest przez Klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność z prawem treści kierowanych do Subskrybentów.

5.4 Pojedyncze powiadomienie push może składać się z: (i) maksymalnie 30 znaków (wliczając spacje) – dla tytułu powiadomienia push, oraz (ii) maksymalnie 40 znaków (wliczając spacje) – dla właściwej treści powiadomienia push. W treści powiadomienia push Klient może także dodać plik graficzny bez uszczerbku dla ilości dopuszczalnych znaków dozwolonych w ramach treści powiadomienia push.

5.5 W celu identyfikacji Subskrybentów Klient jest zobowiązany dodać Kod Identyfikacyjny do kodu źródłowego swojej strony internetowej. Poprzez „Kod Identyfikacyjny” rozumieć należy ciąg znaków wygenerowany przez PushPushGo, który Klient dodaje do kodu źródłowego swojej strony www, umożliwiający Klientowi identyfikację Subskrybentów. Klient jest uprawniony w każdej chwili do usunięcia kodu Identyfikacyjnego z kodu źródłowego Strony, jednakże wówczas identyfikacja Subskrybentów nie będzie możliwa, co może wpłynąć na jakość świadczonych przez PushPushGo na rzecz Klienta Usług. PushPushGo nie ponosi odpowiedzialności oraz nie ma wpływu na działania Klienta opisane w niniejszym ust. 5.5. Działanie Klienta opisane w niniejszym ustępie nie pozbawia PushPushGo prawa do wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową.

5.6 Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń, wytycznych, poleceń oraz rekomendacji PushPushGo, odnoszących się do świadczonej Usługi oraz sposobu korzystania z Usługi, co dotyczy w szczególności zasad postępowania z Kodem Identyfikacyjnym. W przypadku postępowania wbrew zaleceniom, wytycznym, poleceniom czy rekomendacjom PushPushGo w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, Usługa nie będzie mogła być świadczona w sposób należyty lub też jej świadczenie nie będzie w ogóle możliwe. PushPushGo nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania lub działania Klienta w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego ust. 5.6, w szczególności działania i/lub zaniechania Klienta w tym zakresie nie pozbawiają PushPushGo prawa do wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową.

6. Raporty efektywności Kampanii przeprowadzanych przez Klienta za pośrednictwem PushPushGo

6.1 Klient ma możliwość monitorowania efektywności Kampanii, jakie przeprowadza w ramach Usług świadczonych na jego zlecenie przez PushPushGo. Monitorowanie efektywności Kampanii możliwe jest na podstawie raportów dostępnych na Platformie („Raporty”). Raport zawiera informacje dotyczące aktywności Subskrybentów w ciągu ostatnich 24 godzin od momentu wysłania danej Kampanii przez Klienta. 

6.2 Przez cały okres obowiązywania Umowy Klient posiada dostęp do Raportów, w tym archiwalnych oraz możliwość ich przeglądania. Raporty dostępne są w zakładce „Kampanie”.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Świadczenie Usług na podstawie niniejszej Umowy wiąże się z dostępem i przetwarzaniem przez PushPushGo danych osobowych, których administratorem, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), jest Klient.

7.2 W celu zapewnienia zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami RODO, Strony zawrą osobną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa powierzenia”), która regulować będzie wszelkie kwestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Subskrybentów Klienta, do których PushPushGo będzie mieć dostęp w celu prawidłowego świadczenia Usług.

7.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Umową powierzenia, w sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, stosuje się postanowienia Umowy powierzenia.

7.4 Umowa powierzenia stanowi integralną część niniejszej Umowy.

7.5 W zakresie, w jakim PushPushGo decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, jest ona administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PushPushGo w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszej Umowy określa dokument Polityki Prywatności dostępny w Serwisie.

8. Ochrona praw własności intelektualnej.

8.1 Serwis oraz Platforma – ich wizerunek graficzny oraz zawartość, stanowią własność PushPushGo.

8.2 Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez PushPushGo w ramach Serwisu oraz Platformy, jak również prawa do wszelkich graficznych elementów Serwisu/ Platformy, przysługują wyłącznie PushPushGo. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu/ Platformy nie wiąże się z nabyciem przez Klienta jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Klient może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8.3 Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, Platformy, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych, logo lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie/ Platformie w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody PushPushGo jest zabronione.

8.4 Korzystanie z Serwisu/ Platformy oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub Usług jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług PushPushGo świadczonych za ich pośrednictwem oraz wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa.

9. Okres obowiązywania Umowy i rozwiązanie Umowy

9.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Formularza Zamówienia, Umowa dla Planu Enterprise zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy. W przypadku Planu Enterprise, wypowiedzenie Umowy Klient przekazuje na piśmie (email, skan wypowiedzenia) dedykowanemu Opiekunowi Klienta, na adres email opiekuna Klienta wskazany w treści maila powitalnego, wysłanego przez PushPushGo po zawarciu Umowy. W przypadku Planu Lite (zarówno wersja Standard, jak i Premium lub inna dostępna w ofercie PushPushGo dla Planu Lite), Umowa także zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym Usługa świadczona jest wyłącznie przez okres trwania subskrypcji opłaconej przez Klienta. W przypadku, gdy po upływie okresu wybranej subskrypcji dla Planu Lite Klient nie wykupi nowej subskrypcji, Konto Klienta w Serwisie będzie dalej dostępne, przy czym korzystanie z Usług nie będzie możliwe. Klient może w każdym przypadku samodzielnie wznowić subskrypcję za pomocą Konta.

9.2 W przypadku, gdy Konto Klienta Planu Lite (niezależnie od wybranej opcji, tj. Standard, Premium lub innej dostępnej w ofercie PushPushGo) pozostaje nieaktywne przez okres następujących po sobie 12 miesięcy, PushPushGo uprawniona będzie do jego zamknięcia. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Konta oraz trwałego usunięcia wszelkiej jego zawartości (w tym Raportów oraz bazy Subskrybentów). O zamiarze zamknięcia Konta PushPushGo poinformuje Klienta drogą elektroniczną, na podany przez Klienta w Serwisie adres email oraz umożliwi Klientowi podjęcie decyzji, co do pozostawienia Konta lub – w przypadku decyzji o zamknięciu Konta, eksportu bazy Subskrybentów na koszt Klienta (Opłata zgodna z Cennikiem). W przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych następujących po wysłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, PushPushGo uprawniona będzie do zamknięcia Konta oraz usunięcia wszelkiej jego zawartości.

9.3 PushPushGo uprawniona jest do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej Umowy w sposób rażący, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień punktu 3 ust. 3.5.-3.6. Umowy oraz postanowień punktu 8 Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim  niniejszego ustępu, dostęp do Konta oraz jego wszelkiej zawartości, w tym zawartości Platformy, ulega zablokowaniu, zaś Klient zobowiązany jest wydać PushPushGo polecenie w zakresie eksportu bazy Subskrybentów lub jej trwałego usunięcia. Polecenie dokonania eksportu bazy Subskrybentów Klient przesyła na adres: support@pushpushgo.com. Eksport bazy danych może podlegać dodatkowej opłacie. W przypadku braku dyspozycji Klienta w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez okres dłuższy niż 3 dni, wszelkie dane zgromadzone w ramach bazy Subskrybentów podlegają usunięciu bez ponownego wzywania Klienta do wydania polecenia w tym zakresie.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne dokumenty znajdujące zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.

10.2 Wszelkie spory wynikające z Umowy lub mające związek z jej wykonywaniem, o ile nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PushPushGo.

10.3 Klient ma prawo złożenia reklamacji we wszelkich sprawach związanych ze świadczoną Usługą. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, na adres: support@pushpushgo.com. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, przy czym informacja o sposobie ich rozpatrzenia udzielana jest drogą elektroniczną, na adres email Klienta wskazany podczas Rejestracji (z zastrzeżeniem możliwości jego późniejszej aktualizacji) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Klienci Planu Enterprise mają dodatkowo możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u dedykowanego im Opiekuna Klienta.

10.4 PushPushGo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy, jak również wszelkich innych dokumentów znajdujących zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, w szczególności w przypadku:

a) rozszerzenia zakresu świadczonych Usług, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub opcji, poprawienia parametrów Usług, modernizacji technologii lub ulepszenia sposobu organizacji świadczenia Usług na jej podstawie, udostępnienia Usług innym kategoriom klientów (np. konsumentom),

b) zmiany przepisów prawa wymagającej zmian w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach znajdujących zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie,

c) wydania orzeczeń sądowych lub innych wiążących orzeczeń władzy publicznej mających wpływ na działalność PushPushGo lub świadczenie Usług określonych w niniejszej Umowie, w szczególności konkretyzujących lub nakładających na PushPushGo nowe obowiązki w zakresie świadczenia Usług,

d) wycofania z oferty Usług, ich elementów, funkcjonalności,

e) niezamierzonego w momencie zawarcia niniejszej Umowy wygaśnięcia lub rozwiązania umów z podmiotami trzecimi, które to umowy pozostają niezbędne dla świadczenia Usług określonych niniejszą Umową,

f) wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PushPushGo spowodowanego wzrostem kosztów pracy (płacy minimalnej, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), wzrostu cen (w tym wzrostu poziomu wskaźnika inflacji w skali rocznej, publikowanego przez GUS lub cen towarów lub usług kontrahentów PushPushGo, wzrostu kosztów nabycia, wykonania, modernizacji lub utrzymania infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usług);

g) wystąpienia przypadku siły wyższej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w wyniku którego nie jest możliwe świadczenie przez PushPushGo Usług w dotychczasowym zakresie lub na dotychczasowych warunkach,

h) zaistniałej po stronie PushPushGo potrzeby modyfikacji Umowy poprzez dokonanie zmian stylistycznych lub redakcyjnych, a także mających na celu doprecyzowanie poszczególnych jej postanowień, w sposób nieingerujący w prawa i obowiązki Stron, mający jednak sprzyjać przejrzystości dokumentu,

i) potrzeby dostosowania postanowień niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa.

10.5 O planowanej zmianie postanowień Umowy PushPushGo poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym przypadku nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu subskrypcji, poprzedzającego wejście w życie zmian. W przypadku Klientów Planu Enterprise, Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem przewidzianego dla niej okresu wypowiedzenia.

Rozwijaj biznes z PushPushGo