Polityka Prywatności PushPushGo

PushPushGo dba o Twoje dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań, aby w sposób rzetelny przekazywać Ci wszelkie informacje dotyczące sposobu ich przetwarzania. 

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe dla potrzeb świadczenia usług na Twoją rzecz za pośrednictwem należącego do nas serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.pushpushgo.com („Serwis”).  

W zakresie, w jakim wyłącznie przeglądasz zawartość naszego Serwisu, zastosowanie znajdą informacje o stosowanych wobec Ciebie plikach cookie oraz innych technologiach, dostępne tutaj

Niżej posługujemy się skrótem „RODO”, przez co należy rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

Ilekroć w niniejszej Polityce posługiwać się będziemy określeniem „Umowa”, należy przez to rozumieć naszą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której świadczymy nasze Usługi na Twoją rzecz. 

1. Administrator danych osobowych

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych - my, to znaczy PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000688693, NIP:  6751601766, REGON: 367877285, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.600,00 zł. 

Co prawda nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, jednak we wszelkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, możesz napisać do nas na adres: daneosobowe@pushpushgo.com

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 1. W celu zawarcia i wykonywania Umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania Umowy, na podstawie której świadczymy na Twoją rzecz nasze Usługi (co dotyczy także reprezentantów Klientów korporacyjnych, tj. spółek prawa handlowego, oraz ich osób kontaktowych). 
 2. Dla potrzeb wykonywania obowiązków prawnych, które ciążą na nas, jako na administratorze Twoich danych osobowych.
 3. Dla potrzeb realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których zaliczamy: 
 • a) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie, które możesz skierować do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub chatu, dostępnych w Serwisie, albo mailowo, na nasz adres e-mail – formularze kontaktowe oraz chaty zostały stworzone po to, by zapewnić użytkownikom naszego Serwisu możliwość kontaktu z nami; w sytuacji, gdy zdecydujesz się na tę formę kontaktu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, pytanie lub też prośbę o kontakt; powyższe dotyczy, odpowiednio, także zapytań, które możesz skierować do nas na nasz adres e-mail lub telefonicznie;
 • b) Udzielenie odpowiedzi na złożoną przez Ciebie reklamację – tak, przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia Twojej reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi zawierającej nasze stanowisko odnośnie kwestii podniesionych w treści reklamacji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Z jednej bowiem strony mamy obowiązek prawny udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację, z drugiej zaś strony wierzymy jednocześnie, że ustosunkowanie się do kwestii podniesionych w Twojej reklamacji pozytywnie wpłynie na nasze relacje w przyszłości;
 • c) Dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać Tobie przeciwko nam, i które związane są z korzystaniem z naszych usług – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. wówczas, gdy zakończone postępowanie reklamacyjne wskazywać będzie na potrzebę dalszej obrony lub dochodzenia naszych/Twoich praw w sądzie lub też w przypadku braku regulowania przez Ciebie wynagrodzenia należnego nam z tytułu świadczenia usług na Twoją rzecz (windykacja należności);
 • d) Marketing bezpośredninaszych usług – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów marketingu bezpośredniego jednak wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz zgodę na korzystanie przez nas z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przy użyciu podanego przez Ciebie adresu e-mail; powyższe dotyczy także kontaktu zwrotnego w związku z Twoją prośbą o ofertę – kierując do nas prośbę o ofertę (zapytanie ofertowe), wyrażasz zgodę na to, abyśmy kontaktowali się z Tobą dla celów marketingu bezpośredniego naszych usług, w celu przedstawienia naszej oferty. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, jakiego dokonywaliśmy w związku z udzieloną nam zgodą zanim ją odwołałeś. 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi: 

 • a) W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punkcie 1 powyżej – przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;  

 • b) W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punkcie 2 powyżej – przepis art. 6 ust.1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na nas, jako na administratorze Twoich danych osobowych (w szczególności: przepisy ustawy o rachunkowości); 
 • c) W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punkcie 3 powyżej – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, które opisaliśmy powyżej. 

3. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych – odbiorcy

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy oraz współpracownicy zaangażowani w świadczenie usług na Twoją rzecz, jak również ci, którzy służą Ci pomocą we wszelkich sprawach, w których kontaktujesz się z nami. Dostęp do Twoich danych osobowych, na zasadzie powierzenia ich przetwarzania, mogą mieć także podmioty zewnętrzne, które świadczą na naszą rzecz określone usługi, takie jak: usługi informatyczne, usługi hostingowe (serwer), usługi prawne, usługi rachunkowości, usługi kurierskie, dostawcy komunikatorów. 

W uzasadnionych przypadkach oraz w granicach obowiązującego prawa, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także organy władzy publicznej, w tym w szczególności: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Skarbowy, a także Policja i Prokuratura.

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeżeli zawarłeś z nami Umowę, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do jej wykonywania. Twoja Umowa może zostać zawarta na czas określony i wygasnąć z upływem terminu, na jaki została zawarta. Twoja Umowa może zostać zawarta także na czas nieokreślony i ulec rozwiązaniu z upływem zastrzeżonego w Umowie okresu wypowiedzenia. W każdym przypadku, po rozwiązaniu Umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji przez nas obowiązków określonych w przepisach prawa. 

Czyli jak długo?

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zobowiązuje nas do przechowywania Twoich danych osobowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Umowa została rozwiązana (rozliczona). 

Pozostałe okresy przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, okres retencji dla Twoich danych osobowych wynosi, odpowiednio:

 • a) W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie skierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub chata, dostępnych w Serwisie albo za pośrednictwem maila/telefonu, skierowanego na nasz adres kontaktowy – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie; 
 • b) W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną przez Ciebie reklamację – przez czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego, zaś po jego zakończeniu, przez okres 1 roku po rozliczeniu reklamacji;
 • c) W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego – wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie zgody na używanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego; w przypadku, gdy odwołasz udzieloną nam w tym zakresie zgodę, nie będziemy mogli dłużej opierać przetwarzania Twoich danych osobowych na przesłance prawnie uzasadnionego interesu; Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego także w przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu;
 • d) W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą lub też w celu obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać Tobie przeciwko nam – przez okres przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku postępowania wszczętego w celu dochodzenia lub obrony tych roszczeń, przez okres niezbędny do zakończenia postępowania i wyegzekwowania roszczeń. W takim przypadku jednak zaktualizujemy wobec Ciebie obowiązek informacyjny, informując o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w tym celu.

5. Prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Na zasadach określonych w RODO możesz mieć prawo do: (i) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania swoich danych osobowych, (iii) usunięcia swoich danych osobowych lub (iv) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, lub (v) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, a także (vi) przenoszenia Twoich danych osobowych do innego administratora. 

W celu realizacji przysługującego Ci prawa, skontaktuj się z nami pod adresem: daneosobowe@pushpushgo.com

6. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Tak, możesz - wyłącznie jednak wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f i/lub e RODO.  Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o wskazane podstawy prawne, nie będzie nam wolno dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych dla celów objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W sytuacji jednak, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego,  sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie – Twój sprzeciw w tym zakresie nie wymaga żadnego uzasadnienia

W celu wniesienia sprzeciwu napisz do nas na adres: daneosobowe@pushpushgo.com

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

8. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy o świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z naszych usług. W przypadku, gdy składasz reklamację lub kierujesz do nas zapytanie, odmowa podania Twoich danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Twojej reklamacji lub udzielenie odpowiedzi na skierowane przez Ciebie zgłoszenie.   

10. Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na to, abyśmy kontaktowali się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla potrzeb marketingu bezpośredniego, masz prawo tę zgodę wycofać w każdym czasieco nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podejmowaliśmy na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

W jaki sposób możesz wycofać zgodę?

 1. Samodzielnie – za pomocą Konta, po prostu ją odznaczając; 
 2. Samodzielnie – za pomocą linka dezaktywującego subskrypcję mailingu, który zawarty jest w każdej wiadomości marketingowej; 
 3. Kontaktując się z nami elektronicznie, pod adresem: daneosobowe@pushpushgo.com.

***

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, zaś jej zmiana nie stanowi zmiany Umowy. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Serwisie. 

Przetestuj web push na swojej stronie

Testuję za darmo

Darmowa wersja zawiera wszystkie funkcjonalności systemu

Fundusze Europejskie