Polityka prywatności§ 1 Wstęp

Niniejsza Polityka (zwana dalej "Polityką") określa kwestie związane z przetwarzaniem przez PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,Ostatnia 1C 31-444 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000688693 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, nr NIP: 6751601766, nr REGON: 367877285 (zwanego dalej "PushPushGo"), Państwa danych osobowych w Serwisie (zdefiniowanym w Regulaminie). Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym się pod adresem https://pushpushgo.com/pl/pages/regulamin/

W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

§ 2 Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Ostatnia 1C, kod: 31-444).

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą "Klienci" oraz w zbiorze pod nazwą "Marketing", w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, proszę napisać do nas na adres daneosobowe@pushpushgo.com lub na adres pocztowy: PushPushGo sp. z o.o. ul. Ostatnia 1C 31-444 Kraków.

§ 3 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a. udzielone przez Państwa zgody,

b. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z PushPushGo, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie,

c. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez PushPushGo albo odbiorców danych, które stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług PushPushGo oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez PushPushGo działalności gospodarczej.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z Serwisu.

3. Udzielenie przez Państwa zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu jest dobrowolne, a udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do PushPushGo żądania w tym zakresie na adres daneosobowe@pushpushgo.com.

§ 4 Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych PushPushGo.

2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych PushPushGo będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu.

3. W celu wykonania Umowy PushPushGo będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/marki, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, kraj, strefa czasowa, numer telefonu.

4. Państwa dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży naszych produktów (a w związku z tym także w celach księgowych);

b. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

c. odpowiadania na Państwa zapytania;

d. marketingu własnych produktów (jeśli są Państwo naszymi klientami, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Państwa zgodzie);

§ 5 Udostępnienie

1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

2. Ponadto Państwa dane będą udostępniane spółkom:

a. PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278 w celu należytego wykonania Umowy,

b. Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, kod pocztowy: 00-389, KRS: 0000572426 w celu należytego wykonania Umowy.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej Umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będę odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem.

3. Jeśli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej, przekazujemy Państwa dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak każdy z takich naszych kontrahentów jest wpisany na listę Privacy Shield lub podpisaliśmy z nim umowę według tzw. standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

§ 6 Uprawnienia

1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

2. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez PushPushGo. Możecie bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas swoich danych osobowych. Możecie również uzyskać od nas informacje nt:

a. Celu przetwarzania Państwa danych osobowych,

b. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane,

c. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe,

d. Jak długo planujemy przechowywać Państwa dane osobowe.

3. Ponadto na Państwa żądanie PushPushGo uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez PushPushGo w celu marketingu bezpośredniego jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia całkowitego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na cele marketingowe.

5. Aby odwołać swoją zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji handlowych i skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić PushPushGo stosowne żądanie na adres e-mail: daneosobowe@pushpushgo.com.

§ 7 Zasady ochrony danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. PushPushGo zastosowało środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczyło Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. PushPushGo wdrożyło politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od PushPushGo, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 8 Ciasteczka

1. PushPushGo oświadcza, że Serwis korzysta z plików "cookies" (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Serwisu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają PushPushGo określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie).

4. PushPushGo wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,

b. statystycznym,

c. przystosowania Serwisu do Państwa preferencji.

5. PushPushGo może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego.

8. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Serwisu usprawnienia działania Serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Serwisu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Serwisie.

9. Serwis korzysta z Google Analytics oraz narzędzi: Amplitude, HotJar, które używają plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu.

10. PushPushGo wykorzystuje w celu reklamy Serwisu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu, a także tzw. pliku konwersji Facebook, który umożliwia wyświetlanie Państwu reklam Serwisu w ramach korzystania z platformy Facebook.

11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo.

13. PushPushGo korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z Serwisem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

15. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Serwisie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

16. PushPushGo będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane Kampanii: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa oraz będzie uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji, spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.

§ 9 Zmiany

1. PushPushGo zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Serwisie pod adresem https://pushpushgo.com/pl/pages/polityka-prywatnosci/.

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przetestuj web push na swojej stronie

Testuję za darmo

Darmowa wersja zawiera wszystkie funkcjonalności systemu

Fundusze Europejskie
Nasza strona używa ciasteczek (cookies).
Zamknij Dowiedz się więcej